Финанси и счетоводство

Работата на отдела е разделена в две направления: финанси и счетоводство. Двете звена контролират паричните потоци в компаниите и отговарят за изготвянето на мениджмънт отчетите на дружествата.

  • Изготвяне на бюджети
  • Контрол на разходи и приходи
  • Изготвяне на годишни и месечни отчети
  • Носи отговорност при проверки от държавни институции

Специалистите в този отдел отговарят за навременната обработка на първични счетоводни документи и изготвят годишни отчети съвместно с изпълнителните директори на компаниите, с които БО партнърс работи.

  • Контрол на счетоводни документи
  • Съдействие при избор на ценови оферти
  • Осчетоводяване на фактури

Следят счетоводните касови наличности и контролират издаването на приходни фактури. Отговарят за всички насрещни проверки от държавни институции /НОИ, НАП и други/, за които подготвят всички изискуеми документи и справки.

Мъдрите и касиерите са еднакво свързани с парите.– Емил Кроти –