ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Въведение

1.1.        Настоящата политика по защита на личните данни урежда как „БОпартнърс” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български и/или международни актове.

1.2.        „БОпартнърс” ЕООД в качеството си на  администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

1.3.        Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събира „БОпартнърс” ЕООД, целта за която се събират, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени.

 1. Информация относно „БОпартнърс” ЕООД в качеството на администратор на лични данни.

2.1.        Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас на посочените  данни за контакт:

Идентификация на Администратор на лични данни

Име: „БОпартнърс” ЕООД Държава: България
Адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 9 ет. 2 Телефон: +359 885 034 868
Град: София e-mail: office@bopartners.bg
Пощенски код: 1000

2.2.        В случай че смятате, че „БОпартнърс” ЕООД нарушава Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679  имате право да подадете оплакване до администратора на лични данни.

2.3.        В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от „БОпартнърс” ЕООД, или относно начина, по който „БОпартнърс” ЕООД е разгледало Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

 1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, КЗЛД.
 3. По факс: 029153525.
 4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
 5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

 • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
 • естество на жалбата
 • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
 • дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc.

 1. Правно основание

3.1.        Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика”) се издава на основание  на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове.

3.2.        Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как „БОпартнърс” ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.

3.3.        За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и „БОпартнърс” ЕООД е предприело необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от „БОпартнърс” ЕООД, Вашите лични данни са:

3.3.1.     обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);

3.3.2.     събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);

3.3.3.     подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);

3.3.4.     точни и поддържани в актуален вид; „БОпартнърс” ЕООД е предприело всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);

3.3.5.     съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);

3.3.6.     обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);

3.3.7.     „БОпартнърс” ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност”).

 1. Цели на Политиката

4.1.        С приемането и прилагането на настоящата Политика на „БОпартнърс” ЕООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство, се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

4.2.        С приемането и прилагането на настоящата Политика на „БОпартнърс” ЕООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

4.3.        С настоящата Политика „БОпартнърс” ЕООД цели да гарантира:

4.3.1.     Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от „БОпартнърс” ЕООД;

4.3.2.     Правата на физическите лица, субекти на личните данни;

4.3.3.     Спазването на изискванията на регламента към „БОпартнърс” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:

4.3.3.1. Защита на данните;

4.3.3.2. Регистри на дейностите по обработване;

4.3.3.3. Подходящи технически и организационни мерки;

4.3.3.4. Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни;

4.3.3.5. Спазването на изискванията при възлагане на обработката на лични данни на трети страни (Обработващи);

4.3.3.6. Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.

4.3.4.     Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, „БОпартнърс” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.

4.3.5.     Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

 1. Обхват

5.1.        Дефиниции:

5.1.1.     „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, данни от CV;

5.1.2.     „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

5.2.        Политиката за защита на личните данни се прилага по отношение на обработването на лични данни на служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679  („Регистри на дейностите по обработване”).

 1. Цели на обработката на лични данни

6.1.        Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, „БОпартнърс” ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

6.2.        Целите за събиране и обработка, както и мерките за защита на личните данни в „БОпартнърс” ЕООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за защита на лични данни”.

 1. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от „БОпартнърс” ЕООД

Информация за правата, свързани с обработката на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

Право Основание Описание на правото
Право на достъп член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране член 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване член 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването член 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване член 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
Право на възражение член 21 Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

·        за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране;

·        обработване за целите на директния маркетинг;

·        обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.
Право на преносимост член 20 Имате право да получите личните данни.
Право на жалба и ефективна съдебна защита членове 77, 78 и 79 Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
Право на обезщетение член 82 Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
 1. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

8.1.        Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от „БОпартнърс” ЕООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на Регламента.

8.2.        „БОпартнърс” ЕООД прилага всички разпоредби на Регламента, така че да не се  излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от Регламента.

 1. Нарушения и Уведомяване за нарушения

9.1.        „Нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от „БОпартнърс” ЕООД.

9.2.        В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, „БОпартнърс” ЕООД  уведомява за нарушението КЗЛД.

9.3.        В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, „БОпартнърс” ЕООД  предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.

9.4.        „БОпартнърс” ЕООД  предприема действия според „Процедура за защита на личните данни“.

 1. Промени в политиката за поверителност

„БОпартнърс” ЕООД  има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време, когато обстоятелствата го налагат.